شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

دانلود صورت های مالی شرکت ایران خودرو

www.3ico.ir
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 - شرکت گسترش ...
11 جولای 2013 ... ﺻورت ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري اﯾراﻧﯾﺎن )ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم( ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ... ﺻورت ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل 1390 ﺷرﮐت ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕري ﻣورد ﺣﺳﺎﺑرﺳﻲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺳﺎﺑرس ﻣزﺑور در ..... اﺗوﻣﺑﯾل ﺳﺎﯾﭘﺎ. 10,400,000. 1,000. 4,530,####,####,597.

www.codal.ir
سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal
جستجوی اطلاعیه ها ... نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... ثاژن, سخت آژند, اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی  ...
www.osvahpharma.com
صورتهاي مالي اسوه - شرکت داروسازی اسوه
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به #### (حسابرسی شده) دانلود فایل PDF .... رابطه بین رژیم غذایی ناسالم، شاخص های التهابی و سرطان ها.
www.ikido.org
صورت های مالی حسابرسی شده | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
صورت های مالی ۱۲ ماهه ۱۳۹۴. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394.
bpi.ir
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋ *
25 آوريل 2009 ... ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 30 اﺳﻔﻨﺪ 1387. ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) .... ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ..... ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو دﻳﺰل.
www.asrekhodro.com
عصر خودرو - انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده پارس خودرو
عصر خودرو : شرکت پارس خودرو اطلاعات و صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 ... جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید.
www.asrekhodro.com
عصر خودرو - نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو
23 نوامبر 2015 ... مضافا شرکت ایران خودرو خراسان به استناد رای دیوان عدالت اداری مورخ 29 فروردین ماه 1394، خود را مشمول برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون ...
www.zamyad.co.ir
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1392 - زامیاد
10 ژوئن 2014 ... ﻓرﻣﺎن ﺧودرو ﺳﭘﺎھﺎن. 5,336. 3,811. ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﮐﻟﯾﻔﻲ. 5,234. 5,234. ﺷرﮐت رھﺎورد ﺗﮑﻼن. 3,599. 1,418. ﺷرﮐت ﮔﮭر ﺗﺎﯾر. 2,774. ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﻓﺎره. 2,563. 2,563.
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1392
21 جولای 2014 ... 1 .1 -ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺑﮫ ﻣوﺟب ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺳﺗرش و ﻧوﺳﺎزي ﺻﻧﺎﯾﻊ اﯾران ، ﻣﺎﻧده طﻟب ﺧود را از ﺷرﮐت اﺻﻟﻲ ... ﺷرﮐﺗﮭﺎي ﭘﺎرس ﺧودرو، ﺳﺎﯾﭘﺎ دﯾزل، زاﻣﯾﺎد و ﻟﯾزﯾﻧﮓ راﯾﺎن ﺳﺎﯾﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻟﯾرﻏم اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده .... نماد: خساپا. شركت: سرمایه ثبت شده: شماره اطلعیه : 174113. ترازنامه.
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت ايران خودرو‌ديزل (سهامي عام) شامل ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي ... 7 -طبق رسيدگيهاي به عمل آمده، از بابت بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت ايران خودرو ديزل باکو .... ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و ...