شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکتنامه شرکت با مسولیت محدود

kiasabt.com
کیا ثبت: ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص
جابجائی شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها در شرکت با مسئولیت محدود - تنظیم و ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات  ...

www.vanak.org
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود. - ثبت ونک
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود. 1-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق ...
www.vanak.org
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود - ثبت ونک
ب-تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت . ج-افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت .د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت. ماده 13:تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده  ...
www.ghanoonbaz.com
ثبت شرکت با مسولیت محدود | شرکت مسولیت محدود - ghanoonbaz
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود: ۱. پس از تکمیل اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تأیید پیش نویس آگهی توسط ...
www.yasa.co
ثبت شرکت با مسئولیت محدود اینترنتی – گروه وکلای یاسا
به شما خواهیم گفت شرکت با مسئولیت محدود چیست و ثبت آن چه شرایطی خواهد داشت. سعی شده است همه چیز خیلی ساده و روان بیان شود.
sherkat.ssaa.ir
مسئولیت محدود - اداره کل ثبت شرکت ها
1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد ... 4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با ...
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...