شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آژند تونل

irannano.org
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﭘﯽ آژﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك ... ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ..... ﺑﺮ ﺗﻮﻧﻞ در ﻣﺪل ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ. -. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ  ...

ijme.iranjournals.ir
اصل مقاله (679 K)
23 نوامبر 2008 ... ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎور ﺗﻮﻧﻞ،. E-mail: ... ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺴﺖ آب، ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان، رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ. ∗ .... ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ داراي آژﻧـﺪ ﺿـﻌﻴﻒ. ﻣﻲ.
www.aftabir.com
بانک اطلاعات شرکت‌های پیش ساخته ساختمان - آفتاب
هر روز هزاران مورد شرکت پیش ساخته ساختمان در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود برای مشاهده به روزترین اطلاعات ... پولاد مشبك ایستا، شركت ... راشستان، شركت.
ajand.pcn.ir
شرکت آژند نوآور - تولید کننده تجهیزات اماکن ورزشی ، عضو انجمن ...
شرکت آژند نوآور ، تولید کننده تجهیزات اماکن ورزشی عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی ایران مدیر عامل : آقای محمد رضا خالقی تولید کننده تیر دروازه ...
www.boozarjomehrco.com
خط 1،2،3،4،6و7 مترو زيرزميني تهران - شرکت BFS
پيمانكاران : شركت مهندسي سپاسد،شركت ساختماني كوا،شركت بالاگر،شركت بلندپايه،شركت آبسا،شركت آهاب،شركت جهاد توسعه خدمات زيربنايي،شركت جهان كوثر ،شركت ...
www.sustp.ir
پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان - واحدهای فناور در مرحله رشد
سهامی خاص. بازاريابي الكترونيكي مواد معدني. 2. شركت توان پرداز كومش. رشد ... 4. شركت پويندگان نوين آب كومش (پوناب). رشد. مهدي رحمانيان. سهامی خاص. طراحي و ساخت دستگاه تصفيه فاضلاب براي هرواحد مسكوني. 5 ..... شرکت جهان مهر گستر مدائن. رشد.
traffic.tehran.ir
رتبه شماره ثبت نام شرکت ردیف مدیر عامل 1 90133 علیرضا کلهر ...
15 مارس 2016 ... فهرست شرکت های پیمانکاری بزرگ. ) رسته راه و ابنیه ... مهندسی بتن سازان مهر. مجید انصاری فرد. #### ..... البرز سازانه. هومن پوردیان. 171010.