شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت الیگومر


www.ilampetro.com
پرتال شرکت پتروشیمی ایلام
پرسنل واحد آتش نشاني و ايمني شركت پتروشيمي ايلام ضمن تسليت شهادت جمعي از ... که شامل روغن ها هگزان ضایعاتی ، الیگومر، چوب و کارتن ، فلزات و پلاستیک و .
basparesh.ippi.ac.ir
ippi-01-01-14-14-294 - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﻣﯿﺮﺟﻬﺎن ﻣﺮدي. ،2. ﻫﺎدي ﺑﺎزﯾﺎﻧﯽ. 2. -1. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان. -2. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو. ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎرون. ﭼﮑﯿﺪه ... ذرات، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺲ و اﻟﯿﮕﻮﻣﺮ و ﻧﯿﺰ ﻓﺎﯾﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ...
matsef.ir
لیست شرکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ رزین ...
لیست شرکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای ... رنگین فام، گوهر فام، پاشکار، آبنوس شیمی سپهر، نگین زره پارس، رنگسازی مروارید  ...
www.chemadib.com
مجتمع صنایع شیمیایی ادیب
خدمات این شرکت شامل موارد زیر می باشد : ... كشور و با مديريت آقاي احمد ابوترابي با هدف ساخت و عرضه انواع تينر و حلالهاي شيميايي و صنعتي در شهر قم تاسيس گرديد .