شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ایفاچی کار


www.plascokar.com
سايت اصلي - پلاسکوکارسایپا
پورتال شرکت سایپا. 4:00:20 PM سه شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٥. TIBA 2. سپرهای سراتو. اوج زیبایی. Slide thumbnail. سپرها وداشبورد ساینا. زیبایی و ظرافت ...
hrd.tehran.ir
دستورالعمل نحوه تغييرعنوان قرارداد كاركنان شركت خدمات اداري شهرو ...
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي. راي ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، ﻣـﺪت ... ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻪ ﻗﺮاردادي ﺷﺮﮐﺖ ﺧـﺪﻣﺎت اداري ﺷـﻬﺮ ﻃﺒـﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ .... ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻔﺎﭼﯽ ﮐﺎر. 9. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎم ...
vpg.ir
مشتریان « شرکت ویژن پردازش - نرم افزار حقوق و دستمزد ویژن
این نظرسنجی با استفاده از سامانه پیام کوتاه شرکت ویژن پردازش از خریداران و ... جنوب; شرکت تولیدی گچ آئینه سمنان; پژوهشکده مطالعات راهبردی; شرکت ایفاچی کار.
bazresikar.mcls.gov.ir
راهنمای متقاضیان اخذ تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی | وزارت تعاون ...
بر اساس مصوبه شماره 38326/ت 27506 مورخ 81/9/5 و همچنین مصوبه شماره 84515/ت 34613 مورخ #### هیات محترم وزیران، کلیه شرکت های خدماتی و تعاونی ها جهت عقد  ...