شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بهین ریسکو

www.irisaco.com
International Systems Engineering & Automation Company (IRISA)
شرکت بین المللی سیستم ها و اتوماسیون - ایریسا. ... The first and best Automation company in Iran. 1. Rating High Council of Informatics of Iran. 23. More than 23 ...

www.behinyab.ir
فهرست مشاغل - بهین یاب
همچنین مالکان و مدیرانی که در راس شرکت های کوچک بوده و شرح وظایف آنها اساسا ... ای از یک بانک، شرکت کارگزاری، دفتر مدیریت ریسک و بیمه، یا دفتر اعتباری.
www.behin-sanat.com
بهین صنعت
شرکت بهین صنعت با اتکا بر دانش پرسنلی کار آزموده و مجرب ، با هدف مشاوره، طراحی ، تولید، تجهیز و پشتیبانی انواع منبع تغذیه و سیستم های تغذیه برق بخصوص ...
jfr.ut.ac.ir
اصل مقاله (393 K) - دانشگاه تهران
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ارزش ... ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﺑﻪ .... ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل. ﺗﺮ ﺑﻮرس ﻛﻪ در ﺳـﻪ دورة ﺳـﻪ. ﻣﺎﻫـﻪ وارد ﻧﺸـﺪه. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﺔ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ را درﺑﺮﻣﻲ.
jik.srbiau.ac.ir
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺪﺳﻬﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﮐﻞ و
رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ... ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آن در. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ. ... ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت.