شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تضامنی صرافی

www.cbi.ir
ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻀـﺎﻣﻨﻲ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ / ] ............. ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻩ ﮐﻨﻨﺪ
ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻀـﺎﻣﻨﻲ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ. ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ .............. /. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺻﺮﺍﻓﻲ .............) ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﻣﻨـﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨـﺪ. -۱. ۴. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺻﺮﺍﻓﻲ. ﻫﺎ.

www.ibi.ac.ir
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻌ - موسسه عالی آموزش ...
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در. دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺮاﻓﯽ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺻﺮاﻓﯽ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ. ﺻﺮاﻓﯽ. ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ.
www.saadatandishan.ir
مراحل ثبت شرکت صرافی
یکی از مراحل مهم ثبت شرکت صرافی تعیین میزان سرمایه می باشد که برای ثبت شرکت ... زمان ثبت شرکت · ثبت شرکت در ترکیه · دستورالعمل های جدید جهت ثبت و  ...
www.cbi.ir
صرافی‌ها
3 روز پیش ... ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺟﺎوﻳﺪ اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﺪا ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﻣﻼل و ﺷﺮﻛﺎء. 1104. اردﺑﻴﻞ. ﺧﻠﺨﺎل ... ﺧﻴﺎﺑﺎن داراﺋﻲ ، ﭘﺎﺳﺎژ اﻣﻴﺮ ﻧﻮ ، ﺳﺮاي اﻣﻴﺮ ، ﭘﻼك ####. ﺷﺮﻛﺖ .... ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻛﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﻛﻮ. 3467 ...... ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن زﻧﺪ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻀﺪي، ﻛﻮﭼﻪ ﺳﭙﻨﺪ ، ﭘﻼك ####.
www.cbi.ir
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ - بانک مرکزی
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ. ﺻﺮﺍﻓﻲ ................ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ... ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺮﺍﻓﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ .... ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ. ٢٠. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ. ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ. ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ.