شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت خندان پسته سیرجان


www.ensani.ir
دریافت
به دنبال مشكالت جدي پيش آمده در توليد و عرضه پسته کرمان، مجمع نمايندگان استان در نامه اي به. رئيس جمهوري خواستار ..... مدیرعامل شركت پسته سيرجان هم در مورد قيمت. پسته گفت: امسال ... خندان شدن درصد بيشتري از محصول بمانند هم زمان. دانه هایي كه اول  ...
farsi.tpo.ir
بسته بندي صادراتي پسته - سازمان توسعه تجارت ایران
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان از ﺟﻬﺎت. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در زﻣﻴﻨـﻪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان، ﺗﺼﻮﻳﺮي از وﺿﻌﻴﺖ. ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ..... اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ.
www.torbath.ac.ir
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ
13 آگوست 2013 ... ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﺎﻛﺲ. ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. (. ﻟﭙﮑﻮ. ) ٠ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١. ٠ ۶۶٢ ٣۵٠٣٠۵١-٣. ١. ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮوﺟﺮد. ٠۶۶٢-٢۶٠٢٧۵۵.
www.tpo.ir
اﻃﻼﻋﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ - سازمان توسعه تجارت ایران
27 دسامبر 2014 ... ﻟﭙﻜﻮ. ) ٠ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١. ٠ ۶۶٢ ٣۵٠٣٠۵١-٣. ١. ﺵﺮآﺖ ﺡﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ آﺸﺎورزي ﺑﺮوﺝﺮد. ٠۶۶٢-٢۶٠٢٧۵۵ ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮوﺟﺮد. 31 ...
fa.wikipedia.org
پسته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تولید پسته اغلب در شهرستان فردوس، شهرستان سیرجان، شهرستان رفسنجان، ... شرکت‌هایی که هم اکنون در حال فعالیت گسترده در این زمینه هستند در آینده یک رقیب جدی برای شرکت‌های پسته ایران خواهند بود. ... سومین صادرکننده پسته در جهان ترکیه بود.
www.abtahipistachio.com
ابطحی پسته
در هفته ای که گذشت (25 تا 30 دیماه 95) در بازار رفسنجان پسته فندقی خندان 32-30 هر کیلو حدود 27500 تا 28000 و دهن بست فندقی 32-30 هر کیلو حدود21500 تا ...