شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت دارواش گیاه خزر


www.symposia.ir
اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران - Symposia.ir
بررسی جغرافیا و پوشش گیاهی و عوامل تهدیدکننده محیط زیست در استان سمنان .... بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر گلبولهای سفید خون بچه ماهی آزاد دریای خزر ... اثر تغذیه دارواش (Viscum album) بر کمیت و کیفیت شیر گاو ..... ارزیابی مخاطرات فرآیندی واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی قشم  ...
www.sid.ir
Archive of SID
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. داروﻳﻲ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟ. ﻬﻲ. از. ﻓﻠﻮر اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻋﻤـﺪه. اي را. در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻮاﻣـﻊ ﮔﻴـﺎﻫﻲ .... ﻧﺼﻒ. اﻟﻨﻬـﺎر ﮔﺮﻳﻨـﻮﻳﭻ و. در. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. از. ﺷـﻤﺎل. ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر. ،. از. ﺟﻨﻮب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ... ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﻬـﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آب و. آﺑﺨﻴﺰداري،. ).1378 ..... دارواش album L. Viscum. Loranthaceae. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺑﻨﺪ. ﻃﺮح ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮﮔﺎن. ﮔﻞ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﺪار.
barankoh.blogfa.com
talambar
دارواش، گیاهی که زندگی نیمه انگلی دارد. بعنوان علوفه ..... پس از گذر از سواحل زیبای دریای خزر ظهر را در جوار دوستان در لاکوده بودیم. جا دارد همین جا از ... شرکت کنندگان:.
www.callforpapers.ir
امکان دریافت مقالات اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و ...
بررسي امكان ريزازديادي گياه دارويي سنبل الطيب با استفاده از تكنيك كشت تك گره در .... در كليه اماكن مسقف سايت اصلي شركت خودروسازي سايپا و توابع در استان تهران ... در پايه گذاري و گسترش زيست گاه هاي تخته سنگي در سواحل جنوب درياي خزر ..... و فلاونوئيد برگ و ميوه (عصاره هاي متانولي، اتانولي و آبي) گياه دارواش (Viscum ...
biotechfund.ir
طرحهای مورد حمایت - صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
توسعه و تولید نیمه صنعتی آنزیم دارویی نوترکیب - زیست مانند پگلوتیکاز. شرکت پروتئین فناور پژوه ... شرکت زیست فناوری طاها ژن ... شرکت تراژن ساز ویستا.
www.bpisys.ir
همه - تولید/وارد کنندگان-بانک اطلاعات دارویی برکت
آمار شرکت. دكتر جهانگير, D.J. آمار شرکت. دارو پخش - كارخانه, Darou Pakhsh. آمار شرکت. داروپات شرق .... اسكان طب تك, ETT. آمار شرکت ... آپادانا تك, APA. آمار شرکت.