شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت راهبردهای نوین دانش

maztozi.ir
گزارش مديريت دانش.pptx - شرکت توزیع نیروی برق
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ... اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ، ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي، ﺑﻬﺴـﺎزي،. ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ... ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ.

www.karsanj.org
اخبار « موسسه خدمات آموزشی کارسنج
دیدگاه‌ها برای اطلاعات دانش آموزان به سال جدید منتقل شد بسته هستند ... با لطف خداوند و همکاری مدیر محترم شرکت راهبردهای نوین دانش(آزمون یار) ، امکان ارسال نتایج نرم ...
free-download1.epage.ir
دانلود رایگان مقاله مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان ...
23 دسامبر 2016 ... ﻋﻨﻮان؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﻜﺮی راﻫﺒﺮد ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش در ﻫﺰاره ﺳﻮم. ❖. .... تاثیر سرمایه فکری بر بهبود مزیت رقابتی پایدار در شرکت های دانش .
labsnet.ir
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی|صفحه اصلی
کمیته استانداردسازی ستاد توسعه فناوری نانو، با همکاری شرکت کیفیت گستر هوپاد، مسابقه سنتز نانومواد مرجع را در راستای تحقق دستیابی به دانش و فناوری ساخت ...
www.farasystemnovin.ir
خانه فراسیستم نوین
شرکت فرا سیستم نوین. ... (راهــبــرد). BPMS. ايجاد و بهينه سازي فرآيندهاي کسب و کار سازمان خود را به سیستم مدیریت فرآیندهای کاری(راهبرد) ما بسپارید. بیشتر ... بیشتر. "شرکت فراسیستم نوین" دارای مجوز شرکت های دانش بنیان. "شرکت ...
iranlabexpo.ir
شرکت توسعه پایدار سلمان - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ...
شرکت توسعه پایدار سلمان,salman sustainable development ... با استقرار سیستم های جدید مدیریت بهره گیری از فناوری های نوین، راهبردهای توسعه ای خود را برنامه ... سبک سازه ای، بتن غلتکی، بتن پیش آکنده به بکارگیری مصالح نوین دانش بنیان ...
www.sid.ir
ﺳﺎزي ﻧﻮآوري در ﺗﺒﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮد داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻓ - Sid
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻫﺎي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ،. زﯾﺮ. ﺳﺎﺧﺘﯽ. اﯾﺠﺎد ... راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻧﻮآوري را ... ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻ .... ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﺮﮐﺖ، اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻮآوري ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ.
istt.ir
لیست شرکت های دانش بنیان اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
27 فوریه 2016 ... ۱۳, شركت آينده سازان كهكشان نرم افزار (آي-كن), شيروان نور محمدي, ۰۳۱۳۳۹۳۲۱۷۸, نمايش . ۱۴, شركت ايده ... ۲۵, پارس پيوند دانا, مهندس احسان گل شيري, ۰۳۱۳۳۹۳۲۱۰۱, نمايش ... ۳۴, صنايع پالايش پروشات پالاد, مهندس نصير صفاري, ۰۳۱۳۳۹۳۲۰۶۹, نمايش ... ۵۰, انديشه پردازان پيشرو چهلستون, مهندس مهر السادات مصطفوي, نمايش.