شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت زردباله


jrnr.srbiau.ac.ir
اصل مقاله (669 K)
ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ..... ﺷﺮﻛﺖ. ﭘـﺎرس آزﻣـﻮن، ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ و داده. ﻫـﺎي. ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از.
joc.inio.ac.ir
Acanthopagrus latus
ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ ( ... ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي. ، 1 .... Radioimmunoassay Kit. ) ﺷﺮﻛﺖ. Immunotech. ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 2-3 . آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري. داده.
journals.ut.ac.ir
اصل مقاله (851 K)
های چرب و فاکتور شبه انسولین ماهی شانک زرد باله .5 ... مشرابهت با شرانک زرد باله داشته صورت گرفته است ... سازگاری با شرایط موجود، از غذای کنسانتره )شرکت.
www.chinehco.com
شرکت چینه(سهامی خاص)
اولين شركت در صنعت توليد خوراك دام و طيور و آبزيان به صورت تمام مكانيزه در ايران با ... خوراک کامل مرغ گوشتی; کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی; کنسانتره 5 درصد مرغ ...
fdo.lums.ac.ir
واحدهاي توليدي فعال استان
4, آب معدنی, سن بران, اشترانکوه دره تخت. 5, آب معدنی, گهر ... 6, آب معدنی و نوشیدنی های گازدار, بیشه - ایسلند, رباط زاگرس ... 16, زیتون پرورده, 607, تعاونی 607 خرم آباد ... 23, انواع شیر های ساده پاستوریزه و استریل, پگاه لرستان, شرکت پگاه لرستان.