شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت زرناب اکتشاف

nfag.basu.ac.ir
اصل مقاله (38 K)
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ زرﻧﺎب اﮐﺘﺸﺎف. * khosrofattahi@yahoo.com. درﯾﺎﻓﺖ. : ####. ﭘﺬﯾﺮش. :26/4 /92. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﻧﯿﮏ در ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻦ. در. اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ. و در ﻧﻘﺸﻪ. 1:100000.

uut.ac.ir
رزومه دکتر علیاری - دانشگاه صنعتی ارومیه - دانشکده مهندسی معدن
کارآموزی در معدن طلای آقدره زیر نظر کارشناسان شرکت زرکن+Rio Tinto به مدت 3 ماه در ... همکاری با شرکت مهندسی زرناب اکتشاف با عنوان ناظر و مشاور ارشد در زمینه تهیه ...
www.roshdmag.ir
ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻭ ﺫ ﺧﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﺭﻧﺎﺏ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ. ﺩﺭﺁﻣﺪ. «ﻣﻨﮕﻨﺰ» ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻱ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻱ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.
maaden.ir
ماهنامه توسعه معادن آبان‌ماه 1391
گفت‌و‌گو: اکتشاف= شناخت ثروت/ مهندس وحيد صائب‌فر؛ ريیس کميته ... زنده کردن اکتشاف؛ راه نجات/ مهندس مصطفی شهرابی؛ عضو هيات مديره شرکت زرناب اکتشاف و ...
econg.um.ac.ir
in Persian with English abstract - مجله زمین شناسی اقتصادی
8 ژوئن 2014 ... ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زرﻧﺎب اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. درﯾﺎﻓﺖ. :#### ... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي داﻧﻪ. ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي در ﻣﻨﺒـﻊ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﺒﺶ. اﻟﻘﺎﯾﯽ. درﯾﺎﻓﺖ. ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎم ...
www.nosa.com
مشتریان-مهندسین مشاور - نوسا
مشتریان شرکت نوسا در صنف مهندسین مشاور. ... شركت مهندسين مشاور پارس كنسولت; شركت مهندسين مشاور پارساب صنعت; شركت مهندسين مشاور پارسيكان ايران; شركت ...
www.researchgate.net
شناسی و با اطالعات زمین ی های لیتوژئوشیمیای ... - ResearchGate
1:1000 . مهندسین مشاور زرناب اکتشاف. شرکت ملی صنایع مس. ایران. 1385 .گزارش مطالعات لیتوژئوشیمی در محدوده کانسار مس کهنگ. شرکت درسا پردازه. کر. یم. پور. م ح .