شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساختمانی فزایند


journals.ut.ac.ir
ﺷﻬﺮي ﮔﻴﺮي، ﺗﻜﻮﻳﻦ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼن ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷ
ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ اﺳﺖ ..... ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي درون و ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ..... اﺷﺒﺎع و ﮔﺮاﻧﻲ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ. ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮاي ...
www.cbi.ir
راﻫﻜﺎري ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي :ﻫﺎ ﻧﻤﻮدن داراﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار
22 ژانويه 2003 ... ﻋﺒـﺪه ﺗﺒﺮﻳـﺰي،. : ####. "؛ ... ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. « ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺷﺪن. » ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي . ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ... ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﻧﻤﻮدن داراﻳﻲ. ﻫﺎ؛. ب. ) اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺑﺎره دﻻﻳﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﭘﺪﻳـﺪه اوراق. ﺑﻬﺎدارﺳﺎزي.
www.takcable.com
Tak Cable Works Co. :: پروژه ها - فارسی
پروژه, سایز کابل, نوع کابل, نام شرکت, ردیف. 10×1/5, کابل ... فاز 12 پارس جنوبی, کابلهای ابزار دقیق, شرکت کیسون, ####-شرکت آفرینه طوس 80-شرکت ...
www.khabaronline.ir
۵۰۰ غول اقتصاد آذربایجان معرفی شدند - خبرآنلاین
2 ا کتبر 2016 ... به دنبال برگزاری موفق چهارمین همایش شرکت های برتر منطقه آذربایجان ( ایران تک) 58 شرکت از بین 500 ... در حوزه استفاده هوشمندانه از دارایی ها ؛ مهندسین مشاور هوراند طرح ... در حوزه اثر بخشی در بازارهای بین المللی ؛ پتروشیمی تبریز.
azarnezam.ir
( ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ) ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺴﺌﻮل. ﻋﻀﻮﯾﺖ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺟﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺠﺎز. ﭘﺎﯾﻪ. آدرس. ﺗﻠﻔﻦ. 1. ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺳﻬﻨﺪ. ﻏﻼﻣﺮ . ﺿﺎ ﻟﻨﮓ ﺑﺎف. 7151 .... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رز. -. ﻃﺒﻘﻪ. -5. واﺣﺪ. B####. ﭘﯽ ﺳﺎزان دﻗﯿﻖ. ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ. 10046. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ. 6. ﻃﺒﻘﻪ روي ﺷﺎﻟﻮده. 3. ﺗﺒﺮ ..... آﻟﺘﯿﻦ ﭘﺎرﻻق داش آذر. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﯿﺪي. 14117.
www.dres.ir
پايه 2 ساختمان
4 سپتامبر 1979 ... ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ1. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 2. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 3. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ :175000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل .... ﺗﻬﺮان ـﺒﺎﻻﺗﺮاز م 0وﻧﮏ ـﺦ 0ﺷﺮﯾﻔﯽ ـﭗ 11ـﺒﺮج ﺧﺸﺎﯾﺎرـﺶ 901ـ// ####. ﭘﺎرس آروﯾﻦ. #### ...... ﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن. ########.