شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ساگار مرند


aze.mimt.gov.ir
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی :: مزیتهای صنعت ...
وجودشرکت تراکتورسازی ایران وظرفیت تولید ۲۰۰۰۰ دستگاه تراکتور، ۳۰۰۰۰ ... سایر قطعات جانبی خودرو استفاده از تکنولوژی جدید و روز .... انواع سرامیک های صنعتی (گلوله ، لاینینگ ، ساگار ، رولر ، صفحه ، سرامیکهای نسوز و پشم سرامیکی و (.
jicers.ir
اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ
30 نوامبر 1992 ... ﺷﻴﺸﻪ اردﻛﺎن. ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺮوس ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﻴﺎ. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺘﺎ. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﻗﺎدر. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻮاد و اﻧﺮژي. ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎدر ﺧﻠﻴﻠﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﻮز ﻣﻬﺮ. ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺮوس روﺷﻨﻔﻜﺮ. ﻓﻼح. ﺷﺮﻛﺖ.
emtedad.sazgar.com
تماس با مرکز گارانتی و پشتیبانی سازگار - شرکت ... - سازگار ارقام
امروزه توجه به كيفيت كالا از مهمترين وظايف شركت هاي توزيع كننده كالاست و خدمات پس از فروش ضامن حفظ اين كيفيت مي باشد . مجموعه سازگار با توجه به اهميت اين ...
www.omidinvestment.ir
Copy of صورتهاي مالي30-10-1388 به تاريخ 5-2-88.xlsx - شرکت گروه ...
20 ژانويه 2010 ... ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ... اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮآوردي داراﯾﯿﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ..... ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺳﺎزي ﭘﺎدﻧﺎ.
icers.ir
اعضای حقوقی - انجمن سرامیک ایران
18 نوامبر 2012 ... آدرس دفتر مرکزی : اصفهان- خیابان حکیم نظامی- ابتدای محتشم کاشانی-ساختمان ... آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی- کاشمر- کیلومتر 12 محور کاشمر به مشهد- جنب شهرک صنعتی- شرکت کاشی زهره کاشمر .... تولیدی و مهندسی نسوزین.