شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت سپاسد سردشت

en.wikipedia.org
Sardasht Dam - Wikipedia
The Sardasht Dam is an embankment dam currently under construction on the Little Zab 13 km (8 mi) southeast of Sardasht in the Iranian province of West Azerbaijan. Reconnaissance studies for the dam were completed in 1999 by Moshanir Consulting Engineers Company. ... SEPASAD Engineering Co. Retrieved 2 ...

ganj.irandoc.ac.ir
دریافت فایل
ﮔﺮوه ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧـﻮد. ﻣﺮا ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ... از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس. ﺧﺰاﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﭙﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳـﺪ و.
www.niroensani.ir
استخدام شرکت مهندسی سپاسد در سال 95 - سامانه نیروی انسانی
آگهی جدید استخدام شرکت مهندسی سپاسد در سال 95 به همراه شرایط استخدامی شرکت مهندسی سپاسد 95 شامل قوانین استخدام شرکت مهندسی سپاسد و تاریخ جذب و استخدام ...
sepasad.ir
گروه سپاسد
ضمنا اين گروه داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري پايه يك از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري در رشته هاي زير مي ... o سازه هاي بتني بلند