شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شکرشکن مازندران


journals.ut.ac.ir
اصل مقاله (145 K)
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻬﺎﺏ ... ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ. – . ﺳﺎﺭﻱ. ٦ . ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﻍ . ١٣٨١ . ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺷﻜﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ. ١٩٩٠. ﺗﺎ. ٢٠٠٠. ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ. –.
karad.irost.org
ارزيابي مقايسهاي نگرشهاي كارآفرينانه دانشجويان
ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﻫـﺎي ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ...... ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. ،. ﻣﺎزﻧﺪران. ؛ .7. ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ،. ﺣﺴﻴﻦ؛ ﺑﺮوﻣﻨﺪﻧﺴﺐ، ﻣﺴﻌﻮد و ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ﺑﻬﻤﻦ.
www.agri-peri.ir
تازه هاي كتابخانه شماره 21,22
16 نوامبر 2008 ... دام اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، اﻳﻼم، ﻗﻢ ، ﻣﺎزﻧﺪران ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ ، ﮔﻴﻼن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ..... ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧ. ﻴﺮي. –. ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ. –. ﺷﻤﺎره. 105. –.
job.kalleh.com
سایت استخدام شرکت فراورده های لبنی کاله (آمل)
استخدام مشاغل مدیریتی. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل می باشد. شركت فرآورده‌هاي لبني كاله · گروه صنایع غذایی سولیکو ...
www.foodna.ir
شرکت پخش میثاق با 15 سال سابقه و امکانات نوین پخش و توزیع
5 ژانويه 2014 ... لزوم استفاده از سیستم های توزیع و پخش مدرن ... ویا جهت اخذ نمایندگی چندین کارخانه مواد غذایی ،با ما مشاوره نمایید شرکت بازاریابی تهران نیلو، مشاور ...
igs.nigc.ir
گ ليست اعضاء انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 91 رديف ش.ع شركت ...
دفتروکارخانه : ########. دفتروکارخانه : ####. دفتروکارخانه : كـرج،جاده مـلارد- شهـريـار. شهـرك صنعتـي سيمين دشت. خ نهم غربي پ156.