شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت شیمیایی فرآورد قشم


www.gazlouleh-mfg.com
شرکت تولیدی گازلوله
شرکت توليدی گازلوله يکی ازبزرگترين توليدکنندگان لوله پلی اتيلن درخاورميانه ... گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - تاپیکو · شرکت شیمیایی فرآورد قشم.
ipb.ir
(ﭘﻠﻮﻟﻪ) ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﮔﺎزﻟﻮﻟﻪ - کارگزاری ایساتیس پویا
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي. ﮔﺎز ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺷ. ﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي دوﺟﺪاره ﻗﺪر ، ﺳﻠﺴﻠﻪ آب ﺣﯿﺎت ﮐﺮﻣﺎن،. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮاورد ﻗﺸﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ. 400. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و دوﺟﺪاره ﺗﺎ.
piicgroup.co
حمید باقری به عنوان مدیرعامل شرکت شیمیایی ... - PIICGROUP.COM
با حکم مهندس فدائی دولت، حمید باقری به عنوان مدیرعامل شرکت شیمیایی فرآورد قشم منصوب شد. ... امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف و سیاستهای مجموعه تأمین اجتماعی و در جهت رعایت " اصول قانون مداری ،اعتدال گرائی و ... کربن ایران