شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت صنایع شیر پاستوریزه و استرلیزه یزد


www.pegahesfahan.com
pegah - تاریخچه
... از مغرب به استانهای لرستان و چهار محال بختیاری و از شرق به استانهای یزد و خراسان محدود ... نخستین کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان در سال ۱۳۳۷ پی ریزی و تجهیز گردیده و ... شیر استریلیزه به ظرفیت هشت تن در ساعت ، مشارکت کارخانه شیر پاستوریزه ... «شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان» تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران ...
ejfpp.gau.ac.ir
اصل مقاله (195 K)
ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ. ﻏﺬاﻳﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ. آزادﺷﻬﺮ. ،2. ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و. ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم. و. 17. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه. ) از اﺳﺘﺎن ﻳﺰد و. 37. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻤﻊ ..... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷ .ﺪ. ﺑﺮاي. اﻧﺠﺎم. آزﻣﻮن. روي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. اﺑﺘﺪا. 100. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ. از. ﺷﻴﺮ. ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ..... درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه و اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼط ﺷﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
www.ssu.ac.ir
فهرست prps واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی سال 93
وضعیت رتبه. شهر. /. شهرستان. شرکت آرد روشن یزد. غذایی. غالت. 972. A. یزد. شرکت پاکنوش یزد. غذایی. بسته بندی. 964. A. تفت. آجین خاورمیانه. غذایی. بسته بندی.
pegah.ir
پگاه | شرکت صنایع شیر ایران
شرکت های هلدینگ. پگاه استان ها. پگاه آذربایجان شرقی · پگاه آذربایجان غربی · پگاه اصفهان · پگاه تهران · پگاه ... معرفی شرکت پگاه گلپایگان در فرابورس تهران ...
www.big-ic.com
صنایع شیر ایران (پگاه) - شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
تاريخچه: طرح ایجاد اولین كارخانه تولید و بسته بندی شیر ومحصولات لبنی به نام كارخانه شیر پاستوریزه تهران، با دو هدف عمده كمك به بهداشت و تغذیه مردم و همچنین توسعه ...