شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت طبیبان آریا


journals.sbmu.ac.ir
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻋﺎﻣﻪ دﻳﻨﻲ ي ﻫﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻃﺒﻴﺐ. او. از ﻛﺎﻧﻮن درﻣﺎﻧﻬﺎ و از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. دواﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ درﻣﺎن را. از. ﺧﺸﺘﺮه ورﻳﻮ. 2. (. ﺧﺪاي ﻓﻠﺰات. ) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ... آرﻳﺎ. » ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﭘﻴﺮوز ﻣﻲ. ﺷﻮد و اژدﻫﺎﺋﻲ. -1. ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ. 1367. ،. 36. 2- ...... ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮﻛﺖ در. اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و.
www.icrhc-iserb2016.ir
حامیان کنگره - ISERB 2016 & ICRHC 2016
شرکت شوکا زیست. شركت ایران پنام. شرکت مرک. شرکت افق دارو پارس. شرکت البرز دارو. شرکت شفایاب. شرکت سیروان طب آذرآبادگان. شرکت طبیبان آریا.
fda.gov.ir
دانلود فایل - سازمان غذا و دارو
1, رديف, نام شرکت فوريتي واردات دارو, نام مسئول فني, تلفن ... ۸۶/۷/۱۸, ۸۶/۷/۱۸, دکتر نسرين غضنفري, دکتر علي سبحانيان, مجيد سبحانيان-ريحانه طبيب زاده ... 19 , 22, آريا دارو سرمد, ۸۶/۱۱/۸, ۸۷/۵/۱۶, دکتر ارين قصري, اميرپرويز بختياريان, غلامرضا ...
modiriran.ir
اعضای باشگاه مدیران ایران
از : شرکت کشاورزی و صادراتی زعفران ادمان ( مشاور هیات مدیره و نظارت مستقیم بر پیاده سازی کامل و اثر ..... مدیر عامل شرکت ماشین سازی پاک اندیشان ، سازنده ماشین آلات پخت نان و شیرینی .... تحقیق و توسعه فراتر از زمان .... جناب آقای ماهان هوشياري
fdo.iums.ac.ir
بخشنامه شركتهاي فوريتي -تك نسخه اي - معاونت غذا و دارو
http://www.mohme.gov.ir. سازمان غذا و دارو. مد. ری. عامل محترم کل. هی. شرکت ها. ی. فور. تی. ی. _ ... ﺷﺮﻛﺖ. ﺁﺩﺭﺱ. ﺗﻠﻔﻦ. 1. ﺷﻔﺎﻳﺎﺏ ﻓﺮﺩﺍ. ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮﻱ. ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻴﺎﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺥ ﺵ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺪﺭﺱ پ295. ۸۸۷۴۴119 ... ﻓﻮﺭﻳﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺁﺭﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮ 15. ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﻭﺯ  ...
hoa-ir.com
مناقصات - | هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران , هیات امنای صرفه جویی ارزی.