شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت فروش نانو ذرات نقره


biot.modares.ac.ir
ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه، ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم دي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮر
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه. و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم. دي اﮐﺴﯿﺪ داراي اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي. ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ .... 21. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎﻧﻮاﺳﭙﺎر ﺗﮏ. ﺗﻬﯿﻪ. ﺪﺷ . 2-1-. ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات. اﻟﻒ. ) روش ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه.
parscenter.com
نانو مواد - محصولات، تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیع ... - پارس سنتر
فروش انواع محصولات نانو مواد - مشاهده محصولات همراه با تصویر، مقایسه، خرید، فروش انواع ... کربن نانو فایبر در پک های 25 گرمی قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین.
irannano.org
فهرست شرکت ها و محصوالت دانش بنیان نانو - ستاد ویژه توسعه فناوری ...
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد. (LNP-CP) کلوئید ... آسیا. الکتروریسی. Electrospinning####. شرکت فناوران نانو. مقیاس. الکتروریسی .... همگن کننده مافوق. صوت.
irannano.org
کتاب جشنواره - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻦ. *. 157. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ. ﺁﺭﺍﺩﻳﻦ. *. 158. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﺭ ﻧﺦ . *. 159. ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ. ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ. *. 160. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﺶ ﺯﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﺮﺷﻴﺎ. *. 161. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻔﺎ ﻃﺐ.