شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت لپکو


www.torbath.ac.ir
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ
13 آگوست 2013 ... ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﺎﻛﺲ. ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. (. ﻟﭙﮑﻮ. ) ٠ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١. ٠ ۶۶٢ ٣۵٠٣٠۵١-٣. ١. ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮوﺟﺮد. ٠۶۶٢-٢۶٠٢٧۵۵.
www.tccim.ir
اطلاعات اتحادیه ها و تشکل های صادراتی استانی - اتاق بازرگانی، صنایع ...
20 آگوست 2011 ... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن دهﺴﺘﺎن راز ... ﻓﺎﮐﺲ. ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. (. ﻟﭙﮑﻮ. ) ٩٨ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١ + ... ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮوﺟﺮد.
www.flickr.com
کا photos on Flickr | Flickr
اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہیٰ کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے .... Flickr, a Yahoo company.
www.tpo.ir
اﻃﻼﻋﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ - سازمان توسعه تجارت ایران
27 دسامبر 2014 ... ﻟﭙﻜﻮ. ) ٠ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١. ٠ ۶۶٢ ٣۵٠٣٠۵١-٣. ١. ﺵﺮآﺖ ﺡﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ آﺸﺎورزي ﺑﺮوﺝﺮد. ٠۶۶٢-٢۶٠٢٧۵۵ ..... ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮوﺟﺮد. 31 ...
chtm.isti.ir
فهرست شرکت کنندگان - ستاد گیاهان دارویی - معاونت علمی و فناوری ...
نام کتاب: معرفی شرکت کنندگان در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران. ناشر: مرکز ...... برادران بادغیسی و شرکاء.