شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت لیتوگرافی بصیر


techpark.ir
شماره 26 - پارک فناوری پردیس
دستاوردهاي شرکت هاي دانش بنیان عضــو پــارك فـنـاوري پـرديـس. 36 ... تهران، اتوبان شــهید بابايــي، کیلومتر20 نش اني: جــاده دماونــد، پــارك فنــاوري ... احكام در دادگاهها ، برقراري نظم اجتماعي و امنيت در شهرها، افزايش توليد ناخالص. داخلي و ملي، ...... اينگونه. خوشه ها بعنوان تمرکز جغرافیايی شرکت ها و موسسات بهم پیوسته در يک زمینه.