شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نشاسته گل گندم


fsct.modares.ac.ir
اصل مقاله (491 K) - علوم و صنایع غذایی ایران
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ. ﺟﻮدوﺳﺮ ﺗﺎﺛ. ﺮﯿ. ﭼﻨﺪاﻧ. ﯽ. ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ. ي. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮ. ﺐﯾ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﻧﻮﻟ. ﯽ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮔﻨﺪم ﺷﺪ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ﮔﺮﻣﺎي. ﯾﯽ ... اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ... آﻣﯿﻠﻮزي از ﺷﺮﮐﺖ. ICN.
khooshezarrin.ir
نشاسته زرین خوشه - شرکت نشاسته خوشه زرین
این شرکت در سال 1387 با همکاری و تجربه بالای مهندسین و موسسین آن فعالیت خود را ... و مشتقات نشاسته همچون الکل -گلوکز - نشاسته اکسید و سایر مشتقات نشاسته.
www.iranflour.com
کارخانجات - Persian
برازجان جاده كمربندي، روبروی شرکت سایپا. خلیج فارس ... تربت حیدریه. پارسان آرد توس, #### ... شهرك صنعتي توس ... شیروان، کیلومتر 5 جاده فاروج، بعد از دو راهی امیر آباد ..... ايران عشاير, ####, خرم آباد كيلومتر 1 انديمشك. خرم ازنا ...