شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نشت بن پلیمر


www.nioclibrary.ir
: L.GU - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران
ﺗﺎزﻩ هﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ. 1 ..... ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺖ ﮐﺎﻧﺪﻧﺴﻴﺖ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ اول ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرس .... ﺑﺮرﺳﻲ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ اﺛﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﺣﻀﻮر ..... ﻤﻦ، ﺑﻦ ﮐﺎﺳﻨﻮﭼﺎ و ﮐﺮﻳﺲ ﻳﻪ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﻲ.
research.araku.ac.ir
فهرست كالا و خدمات
دبيرخاهن كارگروه. ارزيابي وتشخيص صالحيت. شركت. اه و موسسات دانش. بنيان و نظارت رب اجرا ..... تولید سلول های خورشیدی بر پایة مواد پیشرفته پلیمری. الستیک ها .... طراحی وساخت ادوات پیشرفته جلوگیری از نشت اطالعات. ) DLP. (. طراحی و ساخت ..... اﺗﻮرﻓﺮﻛﺘﻮﻣﺘﺮ، اﻧﻮاع آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻬﺎ، رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻏﻴﺮدﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺗﻮﻧﻮﻣﺘﺮ، اﻧﻮاع ﺑﻦ داﻧﺴﻴﻤﺘﺮ. ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ...
www.neinavafund.ir
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ارﻗﺎم ﻧﮕﺮ آر
1 فوریه 2005 ... ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ... ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس .... ﺷﺮﻛﺖ روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﺴﺎز دﻣﺎوﻧﺪ.
exbiz.org
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی
5 مه 2016 ... ۴۱, شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ... ۸۶, شرکت حمل ونقل بین المللی و داخلی بوتان ران ..... ۹۵۸, گروه صنعتی نماماد پاسارگاد.
www.eshtehardip.com
Sheet1 - شهرک صنعتی اشتهارد
1, نام شرکت, شماره قطعه, شماره بلوک, نوع تولید, واقع در دسته, وضعیت, مدیر عامل, تلفن کارخانه, شیفت کاری, اتصال به اگو. 2, ریس نخ, 1, 1, انبار لوازم خانگی, انبار  ...