شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت نیوان طرح و ساخت


www.golpazeraee.ir
تاریخچه شرکت سهامی زراعی گلپایگان
19 فوریه 2015 ... طرح تولید نشاءصنعتی این شرکت با احداث 3000 متر سالن تولید نشاء وسعی در نیل به ... شرکت خوراک دام نیوان گلپا یکی از مهمترین کارخانه های تولید ... در این شرکت در سال جاری اجرای طرح آبیاری بارانی در سطح 800 هکتار و ساخت 5 ...
www.farsnews.com
فارس منتشر کرد متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع ...
20 جولای 2014 ... با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و ... تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی‌‌گردند. .... مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر952 میلیارد ریال ...
www.ghatreh.com
خساپا شفاف سازی کرد | شرکت سایپا در خصوص اطلاعات پیش بینی
1 ژانويه 2017 ... شرکت سایپا در خصوص اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه شفاف سازÛ. ... به استناد گزارش کارشناسی تجدید ارزیابی، شرکت نیوان ابتکار در ... ضرورت وجود آزادی عمل در طرح های مصوب معماری راه ... توافق با زیمنس آلمان برای ساخت لکوموتیو برقی نهایی شد ...
www.codal.ir
گزارش فعاليت هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 29/12/1393 ... - Codal
20 مارس 2015 ... ﺷﺮﮐﺖ. : در ﺳﺎل. 1342. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ دﯾﺰل ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﮐﺎوه. ،. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺗﺎﺳﯿﺲ و در. 5 .... ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻧﯿﻮان اﺑﺘﮑﺎر ... ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﻮان اﺑﺘﮑﺎر ..... ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﯿﻔﻪ اي و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ، ﻃﺮح رﯾﺰي ﻣﯽ ﮔﺮدد.
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1394
20 جولای 2016 ... ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺻورت اﻋﻣﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻻزم ﺳرﻓﺻﻟﮭﺎي درﯾﺎﻓﺗﻧﻲ ھﺎي ﺗﺟﺎري و ﻏﯾرﺗﺟﺎري و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﻲ ...
www.saipacorp.com
شركت هاي زيرمجموعه - وب سايت رسمي شركت سايپا
گروه سايپا با بيش از 80 شركت زير مجموعه و نزديك به 40000 نيروي انساني به ... 4, سايپا آذين, 1370, 1218, توليدمجموعه صندلي خودرو, كتابچه قطعات, كيلومتر 14 ...