شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت واردات دارو


www.kums.ac.ir
ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖ و ورود ﻣﻠﺰوﻣﺎت داروﯾﯽ
اﻫﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰوﻣﺎت داروﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ) 1. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻔﺎد ... ﺼﻮل وارداﺗﯽ. ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ و. ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . -. ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﻧﺎﻣﻪ.
www.bpharmed.com
شرکت کی بی سی - دارویی برکت
28 سپتامبر 2015 ... از جمله این شرکت ها می توان به شرکت هرمس ترکیه ، MERC آلمان ، سانوفی اونتیس فرانسه ، شرکت مرکوری دبی ، هگزال آلمان ، الای لی لی سوییس ...
www.shafayab.com
Shafayab - Home
شفاياب, Shafayab, Darou, Iran Pharmaceitical, Iran Drug Distributer, دكتر سبحانيان, athdhf.
www.tpicoholding.com
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - صفحه اصلی
شرکت TPICO به عنوان بزرگترین مجموعه فعال در تولید مواد اولیه دارویی با مدیریت و ... الف) محصولات انسانی: این شرکت دارای 11 کارخانه تولید کننده محصولات دارویی ...
darooyab.ir
Iranian Companies Importing Drugs - شرکت های وارد کننده دارو - دارویاب
ردیف, نام شرکت, فعالیت, تعداد اقلام وارداتی, لیست داروها.