شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت واردات و صادرات کتاب اول


farsi.tpo.ir
بخش اول: كليات / 1 - سازمان توسعه تجارت ایران
ويرايش، صفحه آرايي، ليتوگرافي، چاپ و صحافي: شركت چاپ و نشر بازرگاني ... در پايان الزم مي دانم از همكاري همه دست اندركاران تهيه و توليد مجموعه كتابهاي. حاضر به ويژه ... بخش دوم: تجارت خارجي. فصل پنجم: اطالعات كلي. تراز تجاري. صادرات. واردات.
www.eccim.com
قانون مقررات صادرات و واردات - اتاق بازرگانی اصفهان
ﮐﺘﺎب. : ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺎدرات و واردات. ﺳﺎل. 90. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﮐﺪ ﮔﺬاري ﮐﺎﻻ ... ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ. : ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﭼﺎپ. اول. : 1390.
www.tepbusiness.ir
تجارت طلایی آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های بازرگانی
گروه بازرگانی تجارت طلایی با سالها سابقه مشاوره و اجرای پروژه های صادرات، واردات و ترخیص کالا به شکل ... شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات.