شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پارس میلنگ


www.boursenews.ir
گروه بهمن بیشترین سود را در بین خودرو سازان توزیع کرد - بورس نیوز
27 جولای 2015 ... شرکت پـارس بوشـونگ در سـال 1383 و در پـی مشـارکت بـا شـرکت بوشـونگ سوئیس (یکـی از بزرگتـرین و معتبرتـرین شـرکتهـاي تولیـد کننـده ...
ind.bzte.ac.ir
شرکتها - Fa
16 جولای 2016 ... 30, فروزش پخش, البرز/اشتهارد. 31, ماشین سازان قزوین, قزوین. 31, شهدآرا کاسپین, قزوین. 32, والا قطعه, البرز/اشتهارد. 33. 34, شرکت چوب طرح نوین ...
new.tse.ir
( ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺼﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ - بورس اوراق بهادار تهران
5 جولای 1994 ... ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺼﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ..... آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ..... ﻛﺮه اي ﺑﻨﺎم ﻧﺼﻴﺮ ﻛﻴﺎﻧﮓ ﻛﻪ.
www.reezmouj.com
واحد فنی و مهندسی .::.شرکت ریزموج سیستم بزرگترین تولید کننده ...
با توجه به راه اندازی واحد فنی ومهندسی شرکت ریز موج سیستم، توانمندیهای این مرکز به شرح ذیل ... 6-ارائه مشاوره در جهت بهبود و اصلاح فرآیندهای تولید ... -بالین تک.