شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پالایشگاه انرژیهای نوین سبلان

www.ui.ac.ir
گروه پژوهشي انرژي
ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ. ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس. اﻧﺮژي. ﻣﻤﻴﺰي و ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮق در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ... ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﺮﺧﻮن و. ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﺳﺎزي آب رودﺧﺎﻧﻪ ... ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺣﺮارت ﻣﺎزاد ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﺒﻼن. (. اردﺑﻴﻞ. ) ﺟﻬﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ... ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي آب. ﺷﻴﺮﻳﻦ.

www.iranwatershed.com
انرژی های نو - آبخیزداری
چون استخراج، ذخيره و پالايش آن نسبت به ساير سوخت ها آسانتر است، بيشتر ... اولين نوع این نيروگاه خورشيدي ايران به وسیله سازمان انرژي هاي نو ايران و با كمك شركت هاي ..... 1- اکتشاف و توسعه میدان زمین گرمایی سبلان(مشکین شهر)جهت احداث نیروگاه به .... اولين هاضم توليد متان به صورت نوين در سال 1354 در روستاي نياز آباد لرستان ...
rtis2.ut.ac.ir
رزومه - حسین یوسفی سهزابی - دانشگاه تهران
... و فنون نوین دانشگاه تهران، ####; مدلسازی و بهینه سازی سامانه هیبریدی انرژیهای .... "روش شناسی کاربرد ارزیابی چرخه حیات در شرکت توسعه نیشکر وصنایع ... "بررسی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه برق زمین گرمایی سبلان. .... " ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی فعالیت های یک مجتمع نفتی در پالایشگاه آبادان.
bahonarbrokerage.com
کارگزاری باهنر > بورس انرژی > درباره بورس انرژی
شرکت بورس انرژی ایران با هدف ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حامل های ... معافیت مالیاتی: : بر اساس ماده 6 قانونتوسعه ابزارهای نوین مالی، 10 درصد از مالیات بر ... شرکت پتروشیمی زاگرس, 19, شرکت پالایش نفت اصفهان, 4 ... نيروگاه سيکل ترکيبي سبلان، سبلان برق اميد ... نيروگاه مشهد، افق توسعه انرژي خليج فارس.
www.parman.ir
اینجا
29 ژوئن 2014 ... ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا و ﺗﺎﯾﯿﺪ آن از ﺳﻮي اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. و. در ﺻﻮرﺗﯽ. ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ .... ####. دو ﺳﺎل. داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﺮآورده ﺑﺎﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن. (. ﺳﻬﺎﻣﯽ ..... ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎزان ﭘﯿﺸﺘﺎز. (. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود. ) ..... ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﺎﻧﺎ. (. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. ).
www.iranhvac.com
لیست شرکت‌کنندگان - نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای ...
14 ا کتبر 2016 ... لیست شرکت‌کنندگان پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات ... 55, شرکت گزینه صنعت تاسیسات, 31A, F01, Gozine Sanat Tasisat Co.
www.niopdc.ir
ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي CNG ﺿﺮوري ا
13 آوريل 2016 ... ﻛﺎر آﻣﺪ ﻧﻮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮاﻧﻴﺎن-3 ... ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺒﺰ اراك-3. -. -. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره #### ... ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻛﺪ 3 (داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 2 ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ). ردﻳﻒ.
www.iranoilshow.org
لیست شرکت کنندگان ایرانی - نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش ...
1, شركت كنندگان ايراني. 2, ابزار کنترل ارشیا. 3, اتحادیه صادرکنندگان فرآورده ..... 908, مهندسی و مدیریت پندارتک. 909, مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برق آبی.