شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پخش راسان درمان

www.ghatreh.com
30 طرح عمرانی در دهه فجر امسال در پاوه به بهره برداری می رسد - قطره
2 روز پیش ... ... 20 هزار قطعه ای، پرواربندی 80 رأسی گوساله، گاز رسانی به روستاهای گلال و دشه، طرح هادی روستایی ... استخدام کارشناس فروش در شرکت پخش مواد پروتیینی-مشهد .... با کیفیت ترین سرم های درمانی ضدمار و عقرب گزیدگی ساخته شد ...

www.arums.ac.ir
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در اﯾﺮان - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اداره ی ﮐﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺪﮔﺬاری ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اداره ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در اﺳﺘ. ﺎن ﻫﺎ ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ... ﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم. ﻫﺎ را در. ﻻﯾﻪ ﻫﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﭘﺨﺶ. ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴ. ﻪ ﻫﺎی. رودررو ﺑﺎ. آﻧﻬﺎ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺮﻧﺎﻣ ..... داﻧﺸﮕﺎه. /. داﻧﺸﮑﺪ. ه ی. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮ. ﮐﺰ اﺳﺘﺎن. در (. 3. اﺳﺘﺎن. ـﺧ. ﺮاﺳﺎن ﺟﻨ. . ﻮﺑﯽ، رﺿ.
rossenpakhsh.ir
مرکز پخش کرج - شرکت پخش راسن درمان
آدرس دفتر: کرج – چهارراه مصباح ضلع شمالغربی چهارراه مصباح جنب پست بانک بالای بانک صادرات) طبقه سوم واحد شش آدرس انبار: اتوبان مخصوص تهران-کرج – گرمدره ...
rossenpakhsh.ir
شرکت پخش راسن درمان
شرکت "پخش راسن درمان" به عنوان يکی از شرکت های زيرمجموعه "گروه راسن درمان"؛ در سال 1384 به منظور توزيع و فروش محصولات مصرفی خوراکی، بهداشتی و آرايشی در ...
www.rossenpakhsh.ir
تاریخچه شرکت - شرکت پخش راسن درمان
گروه راسن درمان در سال 1380 شمسی تحت عنوان « شرکت راسن درمان» با هدف واردات کالاهای بهداشتی و دارویی تأسیس گردید. در سال 1384 بر اساس تصمیم صاحبان سهام  ...
www.dayadarou.com
شرکت پخش دایا دارو
تامین کنندگان اصلی این شرکت ، شرکت های روناک دارو ، دایا طب و آوه سینا می باشند و 54 تامین کننده دیگر نیزما را در ارایه سرویس بهتر یاری می نمایند. شرکت ...
behestandistribution.com
شرکت بهستان پخش
شرکت بهستان پخش در آذرماه سال 1385 با هدف توزیع داروهای تخصصی در سراسر کشور آغازبه کار نمود و اینک بیش از 250 قلم دارو و مکمل های غذائی از کمپانی های ...