شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پژند دارو

www.behdar.com
فهرست داروخانه ها و داروسازی ها - بهدار
داروخانه نوش دارو (دکتر اخوان ثلاث), داروخانه, تهران, ####. داروخانه نور ..... داروخانه شرکت تعاونی مصرف وزارت امور اقتصادی و دارائی, داروخانه, تهران, ####. داروخانه شبنم ..... داروخانه دکتر هاشمی علیا (پژند سابق), داروخانه, تهران, ####.

agheli.blogfa.com
تیر ۱۳۹۵ - اقتصاد مرند-اقتصادی،اجتماعی وعلمی
20 جولای 2016 ... بــلـبـلانـش نــغــمــه خــوان دشــتهــــا/ دشتهایش بـزم ریـحان و پــژنـد ..... علی پولاد، رئیس هیات مدیره شرکت لاله پارک تبریز در آئین افتتاح این مرکز ..... بعد موقعی که داروی کنتراست وارد رگها میشد دست من را فشرد و آنجا ماند تا اسکن ...
jmb.iauahvaz.ac.ir
عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)
ﭘﮋﻧﺪ. 2. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ. 2. ﻣﻬﺪي ﻣﻌﺼﻮم زاده. 2 . 1. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗ،. ﻬﺮان. ،. اﻳﺮان . 2 ... ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ.
behdasht.gov.ir
دارو ﭘﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ داده ﺗﺒﺎدل راﻫﻨﻤﺎي - وزارت بهداشت
19 آوريل 2012 ... Distribution Company Exchange Data Guideline v.0.3.docx. ﺷﺮح ﺳﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎي. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺑﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو.
fdo.lums.ac.ir
فهرست محصولات آرايشي توليد داخل
10, ####, سمنان - جاده نظامي - جنب شركت بخش البرز, روشا, 2249, دستمال كاغذي ...... 576, 0, مشهد جاده آسيايي نرسيده به سه راه فردوسي خ گلستان, دارگل, #### ...
www.eccim.com
لیست اعضاء فعال اتاق بازرگانی
8 ا کتبر 2016 ... ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻋﺿﺎی ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ####. ﻧﺎﻡ ﺷﺭﻛﺕ. ﻧﺎﻡ. ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﻲ. ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ... ﺁﺭﻭﻳﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﭘﺎﺭﺳﻳﺎﻥ .... ﺍﺳﭘﻳﻧﺭ ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺍﻳﺯﺩ ﺩژ .... ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﻲ ﺁﻳﻠﻳﻥ ﮔﺳﺗﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻳﺎﻧﻪ.
www.bpisys.ir
همه - تولید/وارد کنندگان-بانک اطلاعات دارویی برکت
آمار شرکت. دكتر جهانگير, D.J. آمار شرکت. دارو پخش - كارخانه, Darou Pakhsh. آمار شرکت. داروپات شرق .... اسكان طب تك, ETT. آمار شرکت ... آپادانا تك, APA. آمار شرکت.