شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پژهان شیمی


jsums.medsab.ac.ir
اصل مقاله (217 K) - مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ﭘﮋﻫﺎن. 2. 1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ،. داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار. 2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي. ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ... از ﻃﺮﻓﻲ ﺟﻬﺶ اﻳﻦ ژن در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺑﻪ. ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺑﻴﺎن ژن p53. ﺑﺎ. ﺷﺎﺧﺺ .... processing. Tissue. (. ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪه ﺳﺒﺰ. اروﻣﻴﻪ. ).
www.slideshare.net
Khon,هماتولوژی,hematology - SlideShare
18 سپتامبر 2012 ... ... ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭘﮋﻫﺎن • ﮔﺮوه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ داوود ﺳﺎﻋﺪي • ﮔﺮوه ..... دﻳﮕﺮي )9/4، ادوﺳﻴﻦ ) (Adducin و ﺗﺮوﭘﻮﻣﻴﻮزﻳﻦ( ﻫﻢ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻜﻠﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ. .... ﻗﺮﻣﺰ )ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻠﻜﻮل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ...
www.darooyab.ir
لیست محصولات شرکت داروسازی پژهان شیمی یزد | DarooYab.IR |وب ...
نام شرکت: داروسازی پژهان شیمی یزد, زمینه فعالیت: تولید دارو. کشور (خط تولید):, IRAN, تلفن تماس: ردیف, نام فارسی دارو, کد IRC, نام علمی دارو (ژنریک). 1.
www.pishtazteb.com
نمایندگی های پیشتازطب
نام شرکت: ریتون طب پارسه. تلفن: ####. نمابر: ####. آدرس: همدان - خیابان پاستور-کوچه شهیدمنظری-پلاک3. بستن. نام نماینده: مجیدآرجین. نام شرکت: ...
www.dayadarou.com
شرکت پخش دایا دارو
تامین کنندگان اصلی این شرکت ، شرکت های روناک دارو ، دایا طب و آوه سینا می باشند و 54 تامین کننده دیگر نیزما را در ارایه سرویس بهتر یاری می نمایند. شرکت ...
www.bpisys.ir
همه - تولید/وارد کنندگان-بانک اطلاعات دارویی برکت
آمار شرکت. دكتر جهانگير, D.J. آمار شرکت. دارو پخش - كارخانه, Darou Pakhsh. آمار شرکت. داروپات شرق .... اسكان طب تك, ETT. آمار شرکت ... آپادانا تك, APA. آمار شرکت.
indust.iut.ac.ir
شركتهاي كارآموزي.xlsx - دانشگاه صنعتی اصفهان
اﺻﻔﻬﺎن – ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮﺟﺎن – خ ﺷﺸﻢ – ﭘﻼك 53-ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﭘﯿﭻ. -#### ... اﺻﻔﻬﺎن – ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 6 ﺟﺎده دوﻟﺖ آﺑﺎد – خ ﺑﻠﻮر و ﺷﯿﺸﻪ-ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻠﺲ ﭘﻤﭗ ﺳﭙﺎﻫﺎن. -0312 ...... ﺷﺎﮐﺮﯾﻦ. اﺻﻔﻬﺎن- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن 11 - ﻓﺮﻋﯽ 9 ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻣﯽ –ﮐﺸﺖ. و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺮان دارو. ####.