شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت پیشگامان نانومواد ایران


japu.gau.ac.ir
اصل مقاله (374 K) - مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
ﺗﺎ. 30. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ وﯾﮋ. ه m2/gr. 60. و ﺑﺎ ﺧﻠﻮص. /99. 99. درﺻﺪ) از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ روي از. 10. ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﻧﺎﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ روي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ir.linkedin.com
پیشگامان نانو مواد ایرانیان | LinkedIn
شرکت پیشگامان نانو مواد ایرانیان یک شرکت دانش بنیان و محقق در زمینه علوم نوین متشکل از متخصصین و محققین با مدارج عالی دانشگاهی می باشد که در زمینه های: نانو ...
nano.ir
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ 23 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ - ستاد نانو
ﻫﻤﻴﻨﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ..... ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ، ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ ﺗﻮﺱ، ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﺒﻜﻪ؛.
nanoproduct.ir
محصولات بازار بدون گواهی نانومقیاس - تولید کنندگان فعال محصولات ...
افلاک گستران سپیتاک, Nano4Life, تهران, عاملیت فروش, تمام حوزه ها. شرکت ... شرکت نانو پاسارگاد آریا, Olcka Nano, تهران, فروشگاه اینترنتی, تمام حوزه ها. شرکت ...
irannano.org
فهرست شرکت ها و محصوالت دانش بنیان نانو - ستاد ویژه توسعه فناوری ...
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد. (LNP-CP) کلوئید ... آسیا. الکتروریسی. Electrospinning####. شرکت فناوران نانو. مقیاس. الکتروریسی .... همگن کننده مافوق. صوت.
irannano.org
کتاب جشنواره - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻦ. *. 157. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ. ﺁﺭﺍﺩﻳﻦ. *. 158. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﺭ ﻧﺦ . *. 159. ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ. ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ. *. 160. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﺶ ﺯﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﺮﺷﻴﺎ. *. 161. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻔﺎ ﻃﺐ.