شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت کوبش کویر سمنان


alborzagri.ir
91 ﺳﺎل - سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﻬﺎرد ﻛﻪ داراي آب و ﻫﻮاي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛـﻮﻳﺮ. ﻣﺮﻛﺰي داراي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ... ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﻮن ﻛﺸـﺎورزي ﻧـﻮﻳﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ و. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ...... واﺣﺪ داروﺧﺎﻧﻪ دوازده ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻮﺑﻲ دام و ﻃﻴﻮر ﺑﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ... ﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان، ﺳﻤﻨﺎن، ﻗﻢ، ﻣﺮﻛﺰي، ﻣﺎزﻧـﺪران.
seeiran.ir
معرفی جاذبه های گردشگری ایران
... اطلاعات ضروری گردشگری ایران · شرکت های گردشگری · دانلود نقشه راه های ایران .... وجه تسميه و قدمت جندق شهري کوچک در حاشيه جنوبي کوير مرکزي ايران در شمال شرقي ... این شهر در فاصله ۵ کیلومتری شمال سمنان و ۵ کیلومتری جنوب مهدیشهر قرار دارد . .... مس ، نقره کوبي ،مروار بافي ،سراجي چرم ،رودوزي سنتي ،معرق چوب ،گليم بافي و .
conf.isc.gov.ir
مشاهده خبر
A2, مریم حسین زاده، حامد حسین زاده, ارزیابی اقتصادی طرح تولید پراکنده برق در پست ..... A140, محمد بحريني همايون بختياري عاطفه پورشفيع, استفاده شرکت توزیع برق ..... A358, [وحید پالیده] [بهروز میرزایی ضیاپور] [مهرداد امینی], بهره‌مندی از انرژی ...
www.semnaniec.ir
فهرست پروانه بهره برداري
30, فورجينگ فولاد, فلزي, ####, مهندسي پژوهش و توسعه صنايع فلزي .... 140, انواع گرانول وكامپاوندپلاستيكي ( ساير), شيميايي, ####, شركت جهان .... 217, حوله كاغذي،دستمال كاغذي جعبه اي, سلولزي, ####, تكلان پاك, شهرك ... 233, انواع چسب،انواع تينر, شيميايي, ####, پترو پارت ميثم, شهرك ...