شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گزکرمانی


tourism.isfahancht.ir
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺳﻔﺮﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﺎن
ﮔﺰ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ. ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ. ﺳﻮﻏﺎت. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. ﺟﻮاد ﻣﺤﺴﻦ زادﻩ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ. اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ. ########. اﺻﻔﻬﺎن. اﺻﻔﻬﺎن. ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ روﻏﻨﯽ. ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ.
karafarini.sharif.ir
مجموعه "زندگينامه کارآفرينان بزرگ ايرانی" - مرکز کارآفرینی دانشگاه ...
23 آگوست 2016 ... کارآفرینی به شیوه ناصر قدیرکاشی بنیانگذار شرکت خدمات اول ..... کارآفرینی به شیوه رامین فتحی بنیانگذار گروه صنعتی فتحی الماس. ۳۷۶.