شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گزکوه


ntoir.gov.ir
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید - آرشیو
احمد خزاعی. 8/ش/اداری. شیوه های اعجاز گران مدیریت. علی اصعرد گزکوهی. 9/ش/ اداری. مدیریت وراهبرد مناقصات. علیرضا میلانی زاده. 10/ش/ اداری. برنامه ریزی وکنترل پروژه .