شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت گزینه صنعت تاسیسات

www.gozinetasisat.com
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﻲ - شركت گزينه صنعت تأسيسات
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت. ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﻜﻮﻳﻲ. ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ آب. ﻳ. ﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻬﺮي و آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر آب ﭘﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ...

www.gozinetasisat.com
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری بوسترپمپ های دور ثابت و دور متغیر
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت. دﺳﺘﻮ. ر. اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري. ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ درﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي وآب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ...
www.gozinetasisat.com
ﺳﺎﺧﺖ - شركت گزينه صنعت تأسيسات
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰﻳﻨ. ﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت. ١. راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ. ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ. آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻃﻔﺎء آﺑﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ...
www.gozinetasisat.com
محاسن بوسترپمپ هاي ساخت شركت گزينه صنعت تأسيسات
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت. اﻟﻒ. : ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ. ي. دور ﺛﺎﺑﺖ. در ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺗﻚ ﭘﻤﭙﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺻﺎرده. از ﻳﻚ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ ﻛﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد.
www.gozinetasisat.com
تطابق بوسترپمپ های ساخت شرکت گزینه صنعت تاسیسات با ...
ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت. ﺑﺎ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﻫﺎي. ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻬﺎن. Lowara self-test fire fighting boosters set the standard in Europe. Ref: ITT Co .
www.iranhvac.com
لیست شرکت‌کنندگان - نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای ...
14 ا کتبر 2016 ... لیست شرکت‌کنندگان پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات ... 55, شرکت گزینه صنعت تاسیسات, 31A, F01, Gozine Sanat Tasisat Co.