شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

صورتهای مالی تلفیقی شرکت سایپا

www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي ...

www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه بهمن (سهامي عام) شامل ترازنامه ... تائيديه درخواستي از شرکت سرمايه گذاري سايپا در خصوص مبلغ 9/154 ...
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1394
20 جولای 2016 ... ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺻورت اﻋﻣﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻻزم ﺳرﻓﺻﻟﮭﺎي درﯾﺎﻓﺗﻧﻲ ھﺎي ﺗﺟﺎري و ﻏﯾرﺗﺟﺎري و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﻲ ...
www.3ico.ir
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 - شرکت گسترش ...
11 جولای 2013 ... ﺻورت ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاري اﯾراﻧﯾﺎن )ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم( ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ... ﺻورت ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل 1390 ﺷرﮐت ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕري ﻣورد ﺣﺳﺎﺑرﺳﻲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺳﺎﺑرس ﻣزﺑور در ..... اﺗوﻣﺑﯾل ﺳﺎﯾﭘﺎ. 10,400,000. 1,000. 4,530,####,####,597.
boursepress.ir
صورت های مالی سایپا اصلاح و درج شد/ "خساپا" امروز مجاز می شود
شرکت ها. کد خبر: ۳۱۲۶۸. ۰:۰ - ۱۳۹۵/۴/۱۳. صورت های مالی سایپا اصلاح و درج شد/ ... صورت های تلفیقی مالی سال مالی اسفند 94 به صورت حسابرسی نشده را در کدال منتشر ...
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1389
20 مارس 2011 ... ترازنامه های تلفیقی گروه و شركت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا( سهامی عام در تاریخ. -1 ... خودرو در شركت سایپا دیزل ومبلغ 993 میلیارد ریال از مانده حساب مزبور ... سود سهام سنوات 1387 و 1388 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می ...
www.ikido.org
صورت های مالی حسابرسی شده | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
صورت های مالی ۱۲ ماهه ۱۳۹۴. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394.
bpi.ir
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋ *
25 آوريل 2009 ... ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 30 اﺳﻔﻨﺪ 1387. ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) .... ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ..... ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو دﻳﺰل.
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1392
21 جولای 2014 ... 1 .1 -ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺑﮫ ﻣوﺟب ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺳﺗرش و ﻧوﺳﺎزي ﺻﻧﺎﯾﻊ اﯾران ، ﻣﺎﻧده طﻟب ﺧود را از ﺷرﮐت اﺻﻟﻲ ... ﺷرﮐﺗﮭﺎي ﭘﺎرس ﺧودرو، ﺳﺎﯾﭘﺎ دﯾزل، زاﻣﯾﺎد و ﻟﯾزﯾﻧﮓ راﯾﺎن ﺳﺎﯾﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻟﯾرﻏم اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده .... نماد: خساپا. شركت: سرمایه ثبت شده: شماره اطلعیه : 174113. ترازنامه.
www.saipacorp.com
گروه خودروسازي سايپا - وب سايت رسمي شركت سايپا
21 جولای 2015 ... گزارش تجزيه و تحليل ريسك .... تأسيس شركت به نام شركت سهامي توليد اتومبيل سيتروئن ايران. 9317. بهره برداري و ... خريد اكثريت سهام شركتهاي پارس خودرو ، زامياد و سايپا ديزل .... هيأت مديره به مجمع ، مبتني بر اطالعات ارائه شده در صورت هاي مالي بوده و اطالعاتي را در خصوص وضع عمومي شركت و عملكرد هيأت مدير.