شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سایپا


www.codal.ir
حسابرسي شده
20 مارس 2015 ... صورتهاي مالي شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو "سايپا آذين" (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان ...
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1 -صورتهاي مالي شرکت پارس‌خودرو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ... 6 - در سال مالي قبل، تعداد 6/13 ميليون سهم از سهام شرکت سايپا يدک ...
codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
19 مارس 2012 ... 4 -همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، سرمايه‌گذاري در شرکت طراحي و مهندسي بهنگام آفرين سايپا (سهامي‌خاص) به ...
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي ...
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1394
20 جولای 2016 ... ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺻورت اﻋﻣﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻻزم ﺳرﻓﺻﻟﮭﺎي درﯾﺎﻓﺗﻧﻲ ھﺎي ﺗﺟﺎري و ﻏﯾرﺗﺟﺎري و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﻲ ...
www.osvahpharma.com
صورتهاي مالي اسوه - شرکت داروسازی اسوه
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به #### (حسابرسی شده) دانلود فایل PDF .... رابطه بین رژیم غذایی ناسالم، شاخص های التهابی و سرطان ها.
www.ikido.org
صورت های مالی حسابرسی شده | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
صورت های مالی ۱۲ ماهه ۱۳۹۴. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394.
bpi.ir
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋ *
25 آوريل 2009 ... ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 30 اﺳﻔﻨﺪ 1387. ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) .... ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ..... ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو دﻳﺰل.
www.zamyad.co.ir
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1392 - زامیاد
10 ژوئن 2014 ... ﻓرﻣﺎن ﺧودرو ﺳﭘﺎھﺎن. 5,336. 3,811. ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﮐﻟﯾﻔﻲ. 5,234. 5,234. ﺷرﮐت رھﺎورد ﺗﮑﻼن. 3,599. 1,418. ﺷرﮐت ﮔﮭر ﺗﺎﯾر. 2,774. ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﻓﺎره. 2,563. 2,563.