شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

صورتهای مالی شرکت سیمان خاش


www.boursenews.ir
رکورد شکنی سیمان خاش در فروش و صادرات - بورس نیوز
8 ژوئن 2016 ... جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش( سهامی عام ) رأس ساعت 15:00 ... درمحل شرکت بازرسی کالای تجاری با حضور بیش از 96 درصد سهامداران ...
www.boursenews.ir
عملکرد مثبت مدیریت سیمان خاش در سال 93 نسبت به رقبا - بورس نیوز
15 ژوئن 2015 ... جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش ( سهامی عام ) رأس ساعت ... شرکت بازرسی کالای تجاری با حضور بیش از 90 درصد سهامداران برگزار شد.
www.khashcement.com
شرکت سیمان خاش: khash cement company
تولید انواع سیمان پرتلند تیپ یک تا پنج ، پوزولانی.
www.khashcement.com
صورت های مالی - شرکت سیمان خاش
تولید انواع سیمان پرتلند تیپ یک تا پنج ، پوزولانی. ... صورت های مالی منتهی به سال مالی ####(حسابرسی شده)... پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ...
office.fkcco.com
12 زا - هلدینگ سیمان فارس و خوزستان
4 سپتامبر 2013 ... 1 - ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺳﯾﻣﺎن ﻓﺎرس و ﺧوزﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ 31 اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه 1392 و ﺻورﺗﮭﺎي ﺳود و ... گزارش نسبت به صورت های مالی.
www.khazarcement.ir
به وب سایت شرکت سیمان خزر خوش آمدید
سيمان خزر تنها کارخانه سیمان 4000 تنی در کل استان گیلان و در اولین شهر ورودی استان گیلان واقع میباشد.
www.omidinvestment.ir
Copy of صورتهاي مالي30-10-1388 به تاريخ 5-2-88.xlsx - شرکت گروه ...
20 ژانويه 2010 ... ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ... اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮآوردي داراﯾﯿﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ..... ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺳﺎزي ﭘﺎدﻧﺎ.