شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

صورت های مالی شرکت ایران خودرو دیزل

www.sahamyab.com
سهام یاب - خاور ( ایران‌ خودرودیزل‌ )
19 ا کتبر 2016 ... خاور ( ایران‌ خودرودیزل‌ ) - بورس اوراق بهادار تهران. اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه ایده ها و نظرات خود پیرامون بازار سرمایه و شرکت های حاضر ...

www.ikd-co.com
صاحبان سهام - ايران خودرو ديزل
تماس با امور سهام شركت ايران خودرو ديزل شماره هاي تماس: ####) تلفكس: ####email: saham@ikd-co.com نشاني : ميدان آزادي - ابتداي خيابان ...
stock.ikco.ir
ایران خودرو
موضوع : تصميمات مجمع عادي ساليانه مجمع عادي ساليانه ايران خودرو در تاريخ #### در سالن اجتماعات شركت ساپكو ... تصويب صورت هاي مالي منتهي به ####.
www.codal.ir
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی ... - Codal
22 سپتامبر 2014 ... ترازنامه شرکت توليد محور خودرو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1393 ... از عدم افزايش نرخ فروش محصولات به شرکت ايران خودرو ديزل (خريدار عمده) ...
www.3ico.ir
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389 - شرکت گسترش ...
20 ژوئن 2011 ... ترازنامه شركت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان)سهامی عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1389 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای ..... اﯾران ﺧودرو دﯾزل.
www.codal.ir
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده)
22 سپتامبر 2014 ... 1 -ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و شرکت ايران‌خودرو (سهامي‌ عام) در تاريخ 31 ... از مانده حسابها و اسناد دريافتني تجاري بابت فروش اقساطي خودرو به مشتريان در ... 292 ميليارد ريال شرکت هسايار ، مبلغ 371 ميليارد ريال شرکت خودران وفا و ...
bpi.ir
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋ *
25 آوريل 2009 ... ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 30 اﺳﻔﻨﺪ 1387. ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) .... ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ..... ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو دﻳﺰل.
www.asrekhodro.com
عصر خودرو - نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو
23 نوامبر 2015 ... مضافا شرکت ایران خودرو خراسان به استناد رای دیوان عدالت اداری مورخ 29 فروردین ماه 1394، خود را مشمول برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون ...
www.saipacorp.com
گزارش مالي سال 1392
21 جولای 2014 ... 1 .1 -ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺑﮫ ﻣوﺟب ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺳﺗرش و ﻧوﺳﺎزي ﺻﻧﺎﯾﻊ اﯾران ، ﻣﺎﻧده طﻟب ﺧود را از ﺷرﮐت اﺻﻟﻲ ... ﺷرﮐﺗﮭﺎي ﭘﺎرس ﺧودرو، ﺳﺎﯾﭘﺎ دﯾزل، زاﻣﯾﺎد و ﻟﯾزﯾﻧﮓ راﯾﺎن ﺳﺎﯾﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻟﯾرﻏم اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده .... نماد: خساپا. شركت: سرمایه ثبت شده: شماره اطلعیه : 174113. ترازنامه.
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) - Codal
20 مارس 2015 ... 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت ايران خودرو‌ديزل (سهامي عام) شامل ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي ... 7 -طبق رسيدگيهاي به عمل آمده، از بابت بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت ايران خودرو ديزل باکو .... ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و ...