می توانم بگویم تمام کالاها و محصولاتی که از خارج از استان خریداری می کنند، در خوزستان تولید می شود؛ اما موضوع اصلی اعتماد است که به شرکت های نوپا اعتماد