شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

محصولات شرکت ریورتون

www.foodkeys.com
سبزی ایران - بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی
30 مارس 2010 ... شرکت سبزی ایران در سال ۱۳۵۹ شروع به فعالیت نموده و کار خود را به عنوان اولین تولید کننده ادویه کاری در ایران پا به عرصه تولید نمود و با توجه به ...

shahroodut.ac.ir
ﻛﻤﭙﺎس ﺑﺮاﻧﺘﻮن درﺑﺎره و ( ) اي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣ G
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و. آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﺑـﺮاي. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻨﺪ . از ﺳﺎل. 1972. ﺑﺮاﻧﺘﻮن. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﭙـﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻧﺘـﻮن. در رﻳﻮرﺗﻮن اﻳﺎﻟﺖ واﻳﻮﻣﻴﻨﮓ اﻣﺮﻳﻜﺎ. (. Riverton, Wyoming. ).
www.spiagri.com
کود | فروش و وارد کننده انواع کود جامد ، مایع و سموم کشاورزی
جهت حفظ زمین های کشاورزی از کودهای جامد ، مایع ، کامل و سموم کشاورزی استفاده می گردد. شرکت سروستان پاک ایرانیان با واردات و فروش برترین و بروزترین کودها و ...