شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

نمودار تشکیل شرکت تعاونی

boushehr.mcls.gov.ir
نمودار نحوه تشكيل شركتهاي تعاوني - اداره کل تعاون
ﻧﻤﻮدار ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﺗﮫﯿﻪ ﻃﺮح. ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدي. اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. (. درﺻﻮرت. ﻧﯿﺎز. ) -. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدي. -. اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺎت. ﻣﻮﺳﺲ. ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺎت. ﻣﻮﺳﺲ. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ. ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه. ﻃﺒﻖ ﻓﺮم.

file.qums.ac.ir
ﻧﻤﻮدار ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ. " ﺷﺮوع. ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ. ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺒﺖ. ﺷﺪه از اداره ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اداره. ﺗﻌﺎون. (. ﻣﺪارك ﺷﺎﻣﻞ.
edm.farhang.gov.ir
شرکت تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی (اساسنامه و دستورالعمل)
ما ده ١ – شرکت تعاونی تامین کننده نیاز مشاغل خانگی : نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که بر اساس .... ١٨- نظارت بر نحوه توزیع و مصرف تسهیلات و کمک‌های مالی.
roshd.basu.ac.ir
دستور العمل تشکيل تعاونيها
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ، ﻣﺴﮑﻦ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮫﺎی ... در اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ و ...
banki.ir
نحوه تشکیل تعاونی - بانکی
شرکت تعاونی توزیعی : عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یامصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها وقیمت ها تامین می ...
www.sstp.ir
دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی دانش بنیان
24 دسامبر 2012 ... دومین دوره مسابقات ملی تخصصی ربات های پرنده. 3. دومین جشنواره ... راهنماي تشكيل شركت تعاوني دانش بنيان ... اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان.
www.maj.ir
ﺗﺸﮑﻴﻞ ، ادﻏﺎم ، اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورز
ﺗﺸﮑﻴﻞ ، ادﻏﺎم ، اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی. اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎی ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﯾﯽ. ١. -. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ. ٢. -. ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ... اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. -. ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺳﺲ. -. اﺳﺎﻣﯽ هﻴﺎت ﻣﻮﺳﺲ ...
www.mcls.gov.ir
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر  ...
sabtefarda.com
ثبت شرکت تعاونی - ثبت فردا
مقدمه : کلیه متقاضیان ثبت تعاونی (ثبت شرکت تعاونی) می توانند با مراجعه به ثبت شرکت فردا کلیه امور ثبت تعاونی را با اخذ کلیه جواز های تعاونی مورد نیاز یا ...