شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

پرسنل شرکت فارسیت اهواز

www.farsitahwaz.com
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎرﺳﯿﺖ اﻫﻮاز دﯾﻮار : ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ( در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎرﺳﯿﺖ اﻫﻮاز. ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ). ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﻨﯽ ... اﻣﮑﺎن ﺣﮏ آرم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ( ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ). ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ. در ... ﮐﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﮔﯿﺮ در ﻧﺼﺐ دﯾﻮار از وﺳﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . . از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ  ...

www.codal.ir
ﺷﺭﻛﺕ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ ﺳﻳﻣﺎﻥ ﺑﻬﺑﻬﺎﻥ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻋﻣﻠﻛﺭﺩ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟ - کدال
20 مارس 2015 ... اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوزه ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ..... ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﭘﺭﺳﻧﻝ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ : ...... ﻋﺿﻭ ﻫﻳﺋﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﻓﺎﺭﺳﻳﺕ ﺍﻫﻭﺍﺯ ﻭ ﺳﻳﻣﺎﻥ. ﻧﻳﺭﻳﺯ.
www.farsitahwaz.com
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎرﺳﯿﺖ اﻫﻮاز ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ) واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻨﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎرﺳﯿﺖ اﻫﻮاز. ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ). واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻨﯽ. ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯿﺖ اﻫﻮاز ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎوم و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي اﻧﺘﻘـﺎل آب و ﭘـﺲ. آب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ...
www.tasnimnews.com
خبرگزاری تسنیم - کارخانه "فارسیت دورود" براثر بی‌تدبیری مدیران ...
25 سپتامبر 2016 ... وی بیان کرد: هفت درصد سهام کارخانه فارسیت دورود متعلق به شرکت فارس خوزستان و 93 درصد متعلق به مردم است اما مدیریت آن با فارس خوزستان است ...
www.farsitahwaz.com
شرکت فارسیت اهواز
شرکت فارسیت اهواز با بیش از 40 سال سابقه جهت تولید و ساخت قطعات بتنی ، لوله های بتنی در سایزهای مختلف ، سنگ های مصنوعی و لوله های پلی اتیلن فعالیت دارد.
www.ilna.ir
مانع‌تراشی ادارات دولتی اهواز در راه بازنشستگی کارگران «فارسیت ...
6 آگوست 2014 ... نماینده کارگران کارخانه فارسیت اهواز از خودداری اداره کار و اداره تامین ... پیش مواد آزبستی از تولید این شرکت حذف شده‌اند، کارگران نمی‌تواند از مزایای ...
koshtifund.ir
مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ي( ايران مشهود ... - koshtifund.ir
موضوع فعاليت موسسه بر اساس آخرين تغييرات اساسنامه شركت شامل: -. خدمات حسابرسي ..... مركز توسعه و فن آوري نيرو. 37 .... مهندسي صنعتي دقايق فن. 10 . رانيران. 3.